Presentació

VI CONGRÉS NACIONAL DE LEGIONEL·LA I QUALITAT AMBIENTAL

Resum PDF version

La sisena edició d’aquest espai de debat en el que s’aborda la legislació actual, els diferents mètodes de detecció existents, tant clàssics com nous, i els tractaments a realitzar, posant un èmfasis especial en la prevenció, la formació i la protecció tindrà lloc els dies 11 i 12 de febrer de 2015.

Encara que la legionel·losis és una enfermetat relativament nova el coneixement de la qual es va produir a l’any 1976, després d’un brot de pneumònia en un hotel de Filadelfia que va afectar a membres de la legió americana que celebraven  la seva convenció anual, la Legionel·la es trova normalment de forma natural associada a ambients aquàtics (rius, llacs, etc.). Des del seu reservori natural la bacteria passa a colonitzar els sistemes d’ abasteixement de les ciutats i, a través de la red de distribució, s’incorpora a les instal·lacions d’aigüa domèstica o altres instal·lacions que requereixen la utilització d’aigua pel seu funcionament (sistemes de refrigeració, reg, piscines, túnels de rentat, etc.).

Amb freqüència, aquestes instal·lacions poseeixen elements en els que es produeix l’estancament de l’aigua i l’acumulació de productes que serveixen de substrat per a la bacteria (fangs, matèria orgànica, material de corrosió, amebes, altres bactèries, etc.) possibilitant la seva multiplicació fins a concentracions infectives per a l’home.

Encara en l’actualitat la infecció ha de considerar-se com perfectament controlable sempre que es prenguin les mesures adequades, tals com la instauració d’una terapia adequada en els malalts i el control dels edificis, la contaminació dels ambients interiors dels edificis és la causa de múltiples problemes de salut.

Els contaminants presents en l’aire interior dels edificis, ja siguin químics, físics o biològics, varien en funció de les activitats que es desenvolupen en aquests espais, l’estat sanitari dels ocupants, la infraestructura física de l’edifici i els seus bens materials i la qualitat de l’aire de l’entorn en el qual les persones estan al voltant del 60% de la seva  vida laboral i domèstica.

En aquest sentit, s’observen tendèncias reivindicatives que apunten a gestionar amb rigor la qualitat ambiental en l’interior d’edificis i instal·lacions, funamentant aquesta acció en criteris de seguretat, prevenció, comfort i imatge, amb manifestacions individuals i col·lectives que influeixen  necessàriament en les esferes empresarials, sindicals i mediàtiques.

Amb un enfoc eminentment pràctic, s’analitzaran durant el congrés les causes de distorsió de l’entorn ambiental interior, així com les iniciatives i estratègies que permetin garantir la seva idoneïtat de manera sostenible, centrant aquest examen en les variables que incideixen significativament en aquest sentit: la qualitat de l’aire, les condiciones higiene i els factor de RISC donen  la legionel·losis.